nl de en fr hr it pl pt
Login

Leverings- en betalingsvoorwaarden Pajuk Optiek BV

1. Werkingsbeleid/Algemeen

1.1 Op alle overeenkomsten met Pajuk Optiek B.V. waartoe ook behoren de Beheer BV’s (hierna: "Pajuk Optiek B.V.") zijn, behoudens voor zover anders overeengekomen, de navolgende voorwaarden van toepassing. Pajuk Optiek BV aanvaardt geen eventuele (leverings) voorwaarden van de afnemer /opdrachtgever  tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

1.2 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke, elektronische of mondelinge bestelling bij Pajuk Optiek B.V. en de aanvaarding door Pajuk Optiek B.V. hiervan. De koper aanvaardt door zijn mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvraag deze leveringsvoorwaarden. Een bestelling of aanvraag geldt als aanvaard door Pajuk Optiek B.V. voor zover zij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling of aanvraag aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

1.3 De door Pajuk Optiek B.V. gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvraag verstrekte gegevens van de juistheid waarvan Pajuk Optiek B.V. mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures en Internet zijn onder voorbehoud en binden Pajuk Optiek B.V. niet.

1.4 In geval van verhindering tot uitvoering van de opdracht, ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming heeft Pajuk Optiek B.V. het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zullen zijn en onverminderd Pajuk Optiek B.V. verder toekomende rechten

1.5 indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig één of meer veer verplichtingen nakomt,die voor die voor hem uit de met Pajuk Optiek B.V. gesloten opdracht voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel of opdrachtgever in staat zal zijn contractuele verplichtingen jegens Pajuk Optiek B.V. na te komen alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie of overdracht al dan niet tot zekerheid van het bedrijf van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen en voorts in geval goederen van opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen, heeft Pajuk Optiek B.V. het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,zulks zonder dat Pajuk Optiek B.V. tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zullen zijn en onverminderd de Pajuk Optiek B.V. toekomende rechten.

1.6 In geval van conservatoir of executoriaal (derden) beslag op de door Pajuk Optiek B.V. geleverde producten dan wel ingeval van (dreiging van) faillissement of surseance van betaling, is opdrachtgever gehouden Pajuk Optiek B.V. hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Bij gebreke van bedoelde kennisgeving is opdrachtgever aansprakelijk voor de ten gevolge daarvan door Pajuk Optiek B.V. geleden schade.

2. Betaling

2.1 Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 14 dagen na factuurdatum en op de door Pajuk Optiek B.V. in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

2.2 De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer /opdrachtgever derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.

2.3 Bij te late betaling door opdrachtgever, is opdrachtgever, van rechtswege, met ingang van de vervaldag van de facturen een onmiddellijke opeisbare boeterente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend.

2.4 Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt Pajuk Optiek B.V. in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand welke worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 110,-- (exclusief BTW). Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger blijken te zijn, dienen de werkelijke kosten door opdrachtgever te worden vergoed.

2.5 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

2.6 Pajuk Optiek B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. Vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

2.7 Geleverde zaken blijven eigendom van Pajuk Optiek B.V. totdat volledige betaling, ook van de in art. 2.3 en 2.4 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.

2.8 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft op tijd aan zijn betalingsverplichtingen jegens Pajuk Optiek B.V. te voldoen is Pajuk Optiek B.V. bevoegd om andere tussen opdrachtgever en Pajuk Optiek B.V. lopende contracten te annuleren.

3. Klachten/retourzendingen

3.1 Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Pajuk Optiek B.V. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

3.2 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd - na toestemming van Pajuk Optiek B.V. - indien is voldaan aan het bepaalde in art. 3.1, de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd onder vermelding van factuurdatum en pakbon-/factuurnummer. Indien deze gegevens ontbreken, vindt – bij eventuele creditering – deze plaats tegen de laagste prijs bij die artikelen, waarop kwantumkortingen of staffelprijzen van toepassing zijn.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De aansprakelijkheid van Pajuk Optiek B.V. voor die de wederpartij lijdt doordat Pajuk Optiek B.V. (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde. Elke vorm van verhaal van bedrijfsschade of andere indirecte schade (zoals productieverlies of winstderving) door de opdrachtgever of derde is uitgesloten.

4.2 indien wij uit hoofde van het vorige artikel aansprakelijk kunnen worden gehouden, is onze aansprakelijkheid voor zulke schade beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan en voorts beperkt tot de factuurwaarde. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komt.

4.3 een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht kan Pajuk Optiek B.V. niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan onze schuld, noch krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt

4.4 Een eventuele aansprakelijkheid van Pajuk Optiek B.V. en van de personen, voor wie Pajuk Optiek B.V. verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

4.5 Bij verzending van goederen wordt door Pajuk Optiek B.V. gebruik gemaakt van deugdelijke methoden van vervoer. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onregelmatigheden met betrekking tot de verzending. Onder onregelmatigheden wordt hier mede verstaan diefstal, verlies, breuk en andere schade welke gedurende het transport is ontstaan.

5. Diverse bepalingen

5.1 Extra kosten Voor elke afzonderlijke order van € 35,00 netto of minder wordt ten minste een bijdrage van € 6,95 in rekening gebracht ter zake van extra behandelings- en port/vrachtkosten.

5.2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt voor expresverzendingen op verzoek, de TNT- of bode- expressekosten extra in rekening gebracht.

5.3 overeenkomsten gesloten door tussenpersonen, niet zijnde onze medewerkers, zijn voor Pajuk Optiek B.V. alleen bindend indien deze door Pajuk Optiek B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

5.4 Wederverkoop van goederen, anders dan aan het brilbehoevende publiek is slechts toegestaan met een schriftelijke toestemming van Pajuk Optiek B.V.

5.5 Een zichtzending of monturen op zicht dient u in de originele verpakking binnen 2 weken naar ons te retourneren. Indien een zichtzending na 2 weken en/of niet in originele verpakking wordt geretourneerd, zijn wij genoodzaakt hiervoor €14,95 kosten in rekening te brengen.

6. Auteursrecht

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Pajuk Optiek B.V. uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, berusten bij Pajuk Optiek B.V. Voorzover niet uitdrukkelijk door Pajuk Optiek B.V. of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Pajuk Optiek B.V. uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.

6.2 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

7. Verjaring/verval

7.1 Alle rechtsvorderingen jegens Pajuk Optiek B.V, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering /aanspraak is ontstaan.

8. Wijzigingen

8.1 Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

9. Gedeeltelijke nietigheid

9.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en /of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

10. Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Pajuk Optiek B.V. worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

10.2 Op de overeenkomst, de uitleg, de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.3 De wederpartij vrijwaart Pajuk Optiek B.V. tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Pajuk Optiek B.V. in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

loading